Home>The Board of Directors and the Academic Board of the IEP Condemn the War in Ukraine

18.05.2022

The Board of Directors and the Academic Board of the IEP Condemn the War in Ukraine

On 24 February 2022, on the orders of President Vladimir Putin, the Russian army invaded Ukraine, instigating a high-intensity war. Despite their disproportionate military and human resources, the Ukrainian army and the broader population in Ukraine have since resisted the offensive. The list of casualties, many of which are civilian, continues to grow. Meanwhile, hundreds of thousands of people are now fleeing the conflict and the material damage in Ukraine is intensifying every day.

A major historical shift is consequently unfolding on the continent of Europe. Having rejected all attempts at mediation by the international community, Russia is in breach of international law. It has invaded an independent European country in a bid to remove its sovereignty, is now terrorising its people and seeking to spread fear among all Europeans by brandishing the threat of nuclear warfare. The Russian President has taken as his justification a baseless historical argument about the origins of the Ukrainian nation. He has knowingly made false allegations concerning genocidal practices that he claims have been committed by the government in Kyiv and has compared the latter to the Nazi regime. This unfounded propaganda deliberately misrepresents the democratic nature of the elected Ukrainian government, which has not participated in any crime against humanity. The repercussions of the war are already being felt within the European Union and will be felt still more keenly over the coming weeks and months.

The Board of Directors and the Academic Board of the IEP jointly condemn this war in the strongest possible terms. They stand in solidarity with the Ukrainian people, who are the victims of a ruthless aggression, and, more specifically, with members of the Ukrainian academic and student communities, whether these have remained in the country or are living elsewhere, including within France. The Boards applaud the courage shown by those Russians who oppose their government, particularly within the academic community. The censorship and repressive measures practiced by Putin’s government have been rifer than ever before since the liquidation in December 2020 of the organisation Memorial International, which perpetuated the memory of crimes committed by the former Soviet regime and studied the history of the USSR, and the Memorial Human Rights Centre, which investigated continuing human rights violations by the Russian Federation.

The Board of Directors and the Academic Board of the IEP approve the decisions made and measures taken by the senior management of Sciences Po to protect our students currently based in Ukraine and Russia, and to support our Ukrainian and Russian students studying within the institution. The Boards are proud to have taken measures to host researchers and students who have been forced to leave Ukraine or Russia.

The Boards call on Sciences Po, as a research university in the humanities and social sciences, to fulfil its duties to the student community and the wider public by launching research initiatives to understand the reasons for, and issues at stake, in this war and to grasp the complexity of the shifts now underway in world politics. In a context in which multilateralism is being flouted and the principles of peaceful coexistence between states have been challenged, it is precisely what Sciences Po stands for that is at stake in Ukraine, as in any invasion or annexation. For that reason, these scientific efforts to understand and explain the conflict must draw on the broader values of Sciences Po.

Find out more

Russian Version:

24 лютого 2022 року за наказом президента Володимира Путіна російська армія

вторглася на територію України, що призвело до інтенсивної війни. Незважаючи на невідповідні військові та людські ресурси армія та населення України чинять опір наступу. Кількість жертв, зокрема серед цивільних осіб, продовжує зростати, сотні тисяч людей рятуються втечею з території бойових

дій, множаться матеріальні втрати.

На європейському континенті відбуваються значні історичні зміни. Відмовившись від усіх спроб посередництва з боку міжнародного співтовариства, Росія порушує міжнародне право, вторгається на територію незалежної європейської країни, щоб зруйнувати її суверенітет, залякати її народ і спробувати залякати європейців загрозою ядерної війни. Президент Росії вдається до позбавленого історичного підґрунтя аргументу про походження України і навмисне бреше, засуджуючи псевдо-геноцид, який нібито здійснювався урядом Києва, який, на його думку, перебуває в руках нацистів. Ця брехлива пропаганда не враховує демократичного характеру обраного українського уряду, який не брав участь ні в яких злочинах проти людства. Наслідки цієї війни вже відчуваються в Європейському Союзі і відчуватимуться ще сильніше в найближчі тижні і місяці.

Члени Наукової ради та Ради Інституту політичних досліджень (IEP) рішуче засуджують і викривають цю війну. Вони висловлюють повну солідарність з українцями та українками, які стали жертвами безжальної агресії, з українськими науковими та студентськими співтовариствами, що залишилися у своїй країні або проживають в інших місцях, зокрема у Франції. Вони вітають мужність, виявлену росіянами, в тому числі членами академічної спільноти, які виступають проти свого уряду, який як ніколи раніше використовує репресії та цензуру після ліквідації у грудні минулого року асоціації Міжнародний Меморіал, члени якої зберігали пам'ять про злочини радянських комуністів і вивчали історію СРСР, та Правозахисний центр «Меморіал», співробітники якого розслідували безперервні порушення прав людини в Російській Федерації.

Члени Наукової ради та Ради Інституту політичних досліджень (IEP) схвалюють рішення та дії, що вживаються керівництвом Sciences Po для наших студентів, що перебувають наразі в Україні та в Росії, а також для українських та російських студентів, які навчаються у нашому закладі. Вони підтримують ініціативу про запрошення до Sciences Po дослідниць та дослідників, студенток та студентів, змушених покинути Україну чи Росію.

Вони закликають Sciences Po, університет спеціалізується в області гуманітарних і соціальних наук, виконати своє призначення по відношенню до студентського співтовариства та охопити як можна більш широку аудиторію, зробивши наукові ініціативи, що дозволяють зрозуміти і оцінити причини і проблеми цієї війни та складні трансформації, що відбуваються в глобальній політиці сьогодні. Ці спроби пояснити те, що відбувається, повинні ґрунтуватися на наших цінностях, тому що саме тоді, коли порушується принцип багатосторонніх відносин і піддаються сумніву принципи співіснування між державами, у війні на території України, як у разі будь-якого вторгнення чи анексії, постає питання про те, хто ми є насправді. Врешті-решт, вони спонукають адміністративну, академічну та навчальну спільноти висловлювати свою солідарність з Україною та українцями.

Ukrainian Version: 

24 февраля 2022 года по приказу президента Владимира Путина российская армия вторглась на территорию Украины, что привело к интенсивной войне. Несмотря на несоразмерные военные и людские ресурсы армия и население Украины оказывают сопротивление наступлению. Количество жертв, в том числе и среди гражданских лиц, продолжает расти, сотни тысяч людей спасаются бегством с территории боевых действий, множатся материальные разрушения.

На европейском континенте происходят значительные исторические изменения. Отказавшись от всех попыток посредничества со стороны международного сообщества, Россия нарушает международное право, вторгается на территорию независимой европейской страны с тем, чтобы разрушить ее суверенитет, запугать ее народ и попытаться устрашить европейцев угрозой ядерной войны. Президент России прибегает к лишенному исторического основания аргументу о происхождении Украины и намеренно лжет, осуждая псевдо-геноцид, который якобы осуществлялся правительством Киева, которое, по его мнению, находится в руках нацистов. Эта лживая пропаганда не учитывает демократического характера избранного украинского правительства, которое не участвовало ни в каких преступлениях против человечества. Последствия этой войны уже ощущаются в Европейском Союзе и будут ощущаться еще сильнее в ближайшие недели и месяцы.

Члены Научного совета и Совета Института политических исследований (IEP) самым решительным образом осуждают и обличают эту войну. Они выражают полную солидарность с украинцами и украинками, ставшими жертвами безжалостной агрессии, с украинским учеными и студентами, оставшимися в своей стране или проживающими в других местах, в том числе во Франции. Они приветствуют мужество, проявленное россиянами, в том числе членами академического сообщества, которые выступают против своего правительства, которое как никогда раньше использует репрессии и цензуру после ликвидации в декабре прошлого года ассоциации Международный Мемориал, члены которой хранили память о преступлениях советских коммунистов и изучали историю СССР, и Правозащитного центра «Мемориал», сотрудники которого расследовали непрекращающиеся нарушения прав человека в Российской Федерации.

Члены Научного совета и Совета Института политических исследований (IEP) одобряют решения и действия, предпринимаемые руководством Sciences Po для наших студентов, находящихся в настоящее время в Украине и в России, а также для украинских и российских студентов, которые учатся в нашем учреждении. Они поддерживают инициативу о приглашении в Sciences Po исследовательниц и исследователей, студенток и студентов, вынужденных покинуть Украину и Россию.

Они призывают Sciences Po, университет специализирующийся в области гуманитарных и социальных наук, выполнить свое предназначение по отношению к студенческому сообществу и более широкой аудитории, предприняв научные инициативы, позволяющие понять и оценить причины и проблемы этой войны, а также сложность преобразований, происходящих в глобальной политике сегодня. Эти усилия, направленные на объяснение происходящего, должны основываться на наших ценностях, потому что в то время, когда нарушается принцип многосторонних отношений и ставятся под сомнение принципы сосуществования между государствами, в войне на территории Украины, как в случае любого вторжения или аннексии, встает вопрос о том, кто мы есть на самом деле. Наконец, они побуждают административное, академическое и учебное сообщества выражать свою солидарность с Украиной и украинцами.

18.05.2022

The Board of Directors and the Academic Board of the IEP Condemn the War in Ukraine

On 24 February 2022, on the orders of President Vladimir Putin, the Russian army invaded Ukraine, instigating a high-intensity war. Despite their disproportionate military and human resources, the Ukrainian army and the broader population in Ukraine have since resisted the offensive. The list of casualties, many of which are civilian, continues to grow. Meanwhile, hundreds of thousands of people are now fleeing the conflict and the material damage in Ukraine is intensifying every day.

A major historical shift is consequently unfolding on the continent of Europe. Having rejected all attempts at mediation by the international community, Russia is in breach of international law. It has invaded an independent European country in a bid to remove its sovereignty, is now terrorising its people and seeking to spread fear among all Europeans by brandishing the threat of nuclear warfare. The Russian President has taken as his justification a baseless historical argument about the origins of the Ukrainian nation. He has knowingly made false allegations concerning genocidal practices that he claims have been committed by the government in Kyiv and has compared the latter to the Nazi regime. This unfounded propaganda deliberately misrepresents the democratic nature of the elected Ukrainian government, which has not participated in any crime against humanity. The repercussions of the war are already being felt within the European Union and will be felt still more keenly over the coming weeks and months.

The Board of Directors and the Academic Board of the IEP jointly condemn this war in the strongest possible terms. They stand in solidarity with the Ukrainian people, who are the victims of a ruthless aggression, and, more specifically, with members of the Ukrainian academic and student communities, whether these have remained in the country or are living elsewhere, including within France. The Boards applaud the courage shown by those Russians who oppose their government, particularly within the academic community. The censorship and repressive measures practiced by Putin’s government have been rifer than ever before since the liquidation in December 2020 of the organisation Memorial International, which perpetuated the memory of crimes committed by the former Soviet regime and studied the history of the USSR, and the Memorial Human Rights Centre, which investigated continuing human rights violations by the Russian Federation.

The Board of Directors and the Academic Board of the IEP approve the decisions made and measures taken by the senior management of Sciences Po to protect our students currently based in Ukraine and Russia, and to support our Ukrainian and Russian students studying within the institution. The Boards are proud to have taken measures to host researchers and students who have been forced to leave Ukraine or Russia.

The Boards call on Sciences Po, as a research university in the humanities and social sciences, to fulfil its duties to the student community and the wider public by launching research initiatives to understand the reasons for, and issues at stake, in this war and to grasp the complexity of the shifts now underway in world politics. In a context in which multilateralism is being flouted and the principles of peaceful coexistence between states have been challenged, it is precisely what Sciences Po stands for that is at stake in Ukraine, as in any invasion or annexation. For that reason, these scientific efforts to understand and explain the conflict must draw on the broader values of Sciences Po.

Find out more

Russian Version:

24 лютого 2022 року за наказом президента Володимира Путіна російська армія

вторглася на територію України, що призвело до інтенсивної війни. Незважаючи на невідповідні військові та людські ресурси армія та населення України чинять опір наступу. Кількість жертв, зокрема серед цивільних осіб, продовжує зростати, сотні тисяч людей рятуються втечею з території бойових

дій, множаться матеріальні втрати.

На європейському континенті відбуваються значні історичні зміни. Відмовившись від усіх спроб посередництва з боку міжнародного співтовариства, Росія порушує міжнародне право, вторгається на територію незалежної європейської країни, щоб зруйнувати її суверенітет, залякати її народ і спробувати залякати європейців загрозою ядерної війни. Президент Росії вдається до позбавленого історичного підґрунтя аргументу про походження України і навмисне бреше, засуджуючи псевдо-геноцид, який нібито здійснювався урядом Києва, який, на його думку, перебуває в руках нацистів. Ця брехлива пропаганда не враховує демократичного характеру обраного українського уряду, який не брав участь ні в яких злочинах проти людства. Наслідки цієї війни вже відчуваються в Європейському Союзі і відчуватимуться ще сильніше в найближчі тижні і місяці.

Члени Наукової ради та Ради Інституту політичних досліджень (IEP) рішуче засуджують і викривають цю війну. Вони висловлюють повну солідарність з українцями та українками, які стали жертвами безжальної агресії, з українськими науковими та студентськими співтовариствами, що залишилися у своїй країні або проживають в інших місцях, зокрема у Франції. Вони вітають мужність, виявлену росіянами, в тому числі членами академічної спільноти, які виступають проти свого уряду, який як ніколи раніше використовує репресії та цензуру після ліквідації у грудні минулого року асоціації Міжнародний Меморіал, члени якої зберігали пам'ять про злочини радянських комуністів і вивчали історію СРСР, та Правозахисний центр «Меморіал», співробітники якого розслідували безперервні порушення прав людини в Російській Федерації.

Члени Наукової ради та Ради Інституту політичних досліджень (IEP) схвалюють рішення та дії, що вживаються керівництвом Sciences Po для наших студентів, що перебувають наразі в Україні та в Росії, а також для українських та російських студентів, які навчаються у нашому закладі. Вони підтримують ініціативу про запрошення до Sciences Po дослідниць та дослідників, студенток та студентів, змушених покинути Україну чи Росію.

Вони закликають Sciences Po, університет спеціалізується в області гуманітарних і соціальних наук, виконати своє призначення по відношенню до студентського співтовариства та охопити як можна більш широку аудиторію, зробивши наукові ініціативи, що дозволяють зрозуміти і оцінити причини і проблеми цієї війни та складні трансформації, що відбуваються в глобальній політиці сьогодні. Ці спроби пояснити те, що відбувається, повинні ґрунтуватися на наших цінностях, тому що саме тоді, коли порушується принцип багатосторонніх відносин і піддаються сумніву принципи співіснування між державами, у війні на території України, як у разі будь-якого вторгнення чи анексії, постає питання про те, хто ми є насправді. Врешті-решт, вони спонукають адміністративну, академічну та навчальну спільноти висловлювати свою солідарність з Україною та українцями.

Ukrainian Version: 

24 февраля 2022 года по приказу президента Владимира Путина российская армия вторглась на территорию Украины, что привело к интенсивной войне. Несмотря на несоразмерные военные и людские ресурсы армия и население Украины оказывают сопротивление наступлению. Количество жертв, в том числе и среди гражданских лиц, продолжает расти, сотни тысяч людей спасаются бегством с территории боевых действий, множатся материальные разрушения.

На европейском континенте происходят значительные исторические изменения. Отказавшись от всех попыток посредничества со стороны международного сообщества, Россия нарушает международное право, вторгается на территорию независимой европейской страны с тем, чтобы разрушить ее суверенитет, запугать ее народ и попытаться устрашить европейцев угрозой ядерной войны. Президент России прибегает к лишенному исторического основания аргументу о происхождении Украины и намеренно лжет, осуждая псевдо-геноцид, который якобы осуществлялся правительством Киева, которое, по его мнению, находится в руках нацистов. Эта лживая пропаганда не учитывает демократического характера избранного украинского правительства, которое не участвовало ни в каких преступлениях против человечества. Последствия этой войны уже ощущаются в Европейском Союзе и будут ощущаться еще сильнее в ближайшие недели и месяцы.

Члены Научного совета и Совета Института политических исследований (IEP) самым решительным образом осуждают и обличают эту войну. Они выражают полную солидарность с украинцами и украинками, ставшими жертвами безжалостной агрессии, с украинским учеными и студентами, оставшимися в своей стране или проживающими в других местах, в том числе во Франции. Они приветствуют мужество, проявленное россиянами, в том числе членами академического сообщества, которые выступают против своего правительства, которое как никогда раньше использует репрессии и цензуру после ликвидации в декабре прошлого года ассоциации Международный Мемориал, члены которой хранили память о преступлениях советских коммунистов и изучали историю СССР, и Правозащитного центра «Мемориал», сотрудники которого расследовали непрекращающиеся нарушения прав человека в Российской Федерации.

Члены Научного совета и Совета Института политических исследований (IEP) одобряют решения и действия, предпринимаемые руководством Sciences Po для наших студентов, находящихся в настоящее время в Украине и в России, а также для украинских и российских студентов, которые учатся в нашем учреждении. Они поддерживают инициативу о приглашении в Sciences Po исследовательниц и исследователей, студенток и студентов, вынужденных покинуть Украину и Россию.

Они призывают Sciences Po, университет специализирующийся в области гуманитарных и социальных наук, выполнить свое предназначение по отношению к студенческому сообществу и более широкой аудитории, предприняв научные инициативы, позволяющие понять и оценить причины и проблемы этой войны, а также сложность преобразований, происходящих в глобальной политике сегодня. Эти усилия, направленные на объяснение происходящего, должны основываться на наших ценностях, потому что в то время, когда нарушается принцип многосторонних отношений и ставятся под сомнение принципы сосуществования между государствами, в войне на территории Украины, как в случае любого вторжения или аннексии, встает вопрос о том, кто мы есть на самом деле. Наконец, они побуждают административное, академическое и учебное сообщества выражать свою солидарность с Украиной и украинцами.